សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២ អាណត្តិទី៧ របស់ កសស

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២ អាណត្តិទី៧ របស់ កសស

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

********************

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២ អាណត្តិទី៧ របស់កសស កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ០៩:០០ ព្រឹក នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

Press Release BOD Meeting 01 October 2018

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries