សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចាប់ផ្តើមអាណត្តិទី៧ របស់ កសស

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចាប់ផ្តើមអាណត្តិទី៧ របស់ កសស

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

********************

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការចាប់ផ្តើមអាណត្តិទី៧ របស់ កសស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៦០៨ អនក្រ.តត ។

សូមអានឯកសារយោងដូចដែលបានភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

៣. ការបញ្ចប់អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries