របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

3.27

អនុបាតចរន្ត

3.08

អនុបាតចរន្តលឿន

531.28

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥.០០០ រៀល កើនចំនួន ៤៨.១៧៧.៨១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,១៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៤៥.៥៦៨.៧៧២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២០.៤២៩.៤៥៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨១,២៦% បើធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨.០០០ រៀល កើនឡើង ចំនួន ៤៧.៦៨០.៤៥០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៣,៧២% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៥៧៨.៨៨០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៦៣%

Read More . .

3.43%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

6.93%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

23.57%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

16.54%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក